Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành kính gửi quý cổ đông công ty nội dung chi trả cổ tức năm 2019 với một số nội dung chủ yếu như sau: Xem chi tiết
Đối tác