Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và chi trả cổ tức năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 21/5/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty, Công ty Trường Thành trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công ty về thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhận cổ tức năm 2019 như sau:

– Thời gian chốt danh sách: Ngày 01/6/2020.

– Vào ngày chốt danh sách cổ đông, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành sẽ tạm dừng việc chuyển nhượng cổ phần để Bộ phận Quản lý cổ đông thực hiện đóng sổ, lập danh sách.

– Chi tiết nội dung Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm dưới đây

File đính kèm

Đối tác