Thông điệp

“Đồng hành cùng chất lượng”

         Bước vào giai đoạn mới, trong thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21, Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp Trường Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh của Công ty trên thương trường; xây dựng và phát triển Công ty với quy mô của một tập đoàn”.
Để thực hiện mục tiêu trên, Công ty hoạch định chiến lược với các nội dung cơ bản sau:

          1. Tăng cường đầu tư về nhân lực, trang thiết bị; cải tiến phương pháp quản lý để nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng, coi chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định trong cạnh tranh.

          2. Đầu tư thực hiện các dự án bất động sản, kinh doanh dịch vụ để nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh và khẳng định vị thế trên thương trường.

          3. Xây dựng môi trường, phương pháp, phong cách làm việc của Công ty theo hướng chuyên ghiệp hơn, hiện đại hơn.

          Mục tiêu và định hướng phát triển trên là thông điệp cam kết của tập thể cán bộ công nhân viên và lãnh đạo Công ty về uy tín, chất lượng sản phẩm và là sự khẳng định về xu hướng phát triển mạnh mẽ của Công ty trong tương lai.

Trường Thành

Đối tác