Thông báo về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành nhiệm kỳ 2022 – 2027

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành trân trọng thông báo đến quý cổ đông công ty nội dung đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Nội dung chi tiết quý cổ đông vui lòng xem tại file thông báo và các tài liệu đính kèm dưới đây.

Trân trọng!

Thông báo đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Các tài liệu đính kèm

Đối tác