Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành nhiệm kỳ 2022 – 2027
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành trân trọng thông báo đến quý cổ đông công ty nội dung đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Nội dung chi tiết quý...
Xem chi tiết
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019
Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành kính gửi quý cổ đông công ty nội dung chi trả cổ tức năm 2019 với một số nội dung chủ yếu như sau: Xem chi tiết
Đối tác