Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công ty Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Nghị quyết tại file đính kèm dưới đây.

Trân trọng!

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đối tác