Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2018

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số số 01/NQ-ĐHĐCĐ.2019 ngày 30/5/2019 của Công ty

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông v/v chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

1. Tỷ lệ trả cổ tức: 5,14%/mệnh giá cổ phần (01 cổ phần được nhận 514 đồng).

2. Cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 17/5/2019 (thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018).

3. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

4. Thời gian và địa điểm chi trả cổ tức như sau:

+ Thời gian: Từ ngày 01/6/2019 đến ngày 01/9/2019 (Buổi sáng từ 08h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h30; trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ).

+ Địa điểm: Phòng Tài chính – Kế toán/ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành; Địa chỉ: Số 36, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Điện thoại: 024.38372069.

5. Thủ tục chi trả cổ tức:

– Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Đề nghị mang theo giấy CMND (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/ ủy quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký. Trường hợp cá nhân nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (Mẫu đính kèm).

– Cổ đông nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản theo hình thức sau: Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản (Mẫu đính kèm) và kèm theo bản sao CMND gửi về Phòng Tài chính – Kế toán/ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành; Địa chỉ: Số 36, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Điện thoại: 024.38372069.

* Lưu ý:

– Công ty thực hiện khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân 5% tính trên số tiền cổ tức mà cổ đông được hưởng trước khi thực hiện trả cho cổ đông theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

– Cổ đông sẽ chịu phí chuyển khoản theo mức phí dịch vụ thông thường do ngân hàng TMCP Quân đội, nơi Công ty mở tài khoản quy định. Khoản phí này sẽ được trừ trực tiếp vào số tiền cổ tức được chi trả khi Công ty Trường Thành tiến hành chuyển khoản cho cổ đông.

– Các cổ đông sẽ không được nhận lãi phát sinh từ số tiền cổ tức nếu không đến nhận bằng tiền mặt hoặc thực hiện các thủ tục nhận cổ tức bằng chuyển khoản sau ngày 01/9/2019.

Trân trọng thông báo!

Các file đính kèm

Thông báo chi trả cổ tức năm 2018

Mẫu giấy đăng ký nhận cổ tức năm 2018

Đối tác