Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 29/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành đã diễn ra thành công tốt đẹp. Xin trân trọng gửi tới quý cổ đông công ty Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, quý cổ đông vui lòng xem tại file đính kèm dưới đây.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

Đối tác