Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và nhận cổ tức năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành

Thực hiện thông báo số 55/TB-TT ngày 31/3/2021 của HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và chi trả cổ tức năm 2020, công ty thông báo đến quý cổ đông về mốc thời gian cụ thể như sau:

– Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 01/4/2021.

– Lưu ý: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, công ty Trường Thành sẽ tạm dừng việc chuyển nhượng cổ phần để Bộ phận quản lý cổ đông thực hiện đóng sổ, lập danh sách.

– Chi tiết nội dung thông báo, Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm dưới đây:

File đính kèm

Đối tác