Thông báo v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Trường Thành nhiệm kỳ 2017 – 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành trân trọng thông báo đến quý cổ đông công ty v/v đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022. Các nội dung chi tiết quý cổ đông vui lòng xem tại các file đính kèm thông báo này.

Trân trọng

Các file đính kèm

1. Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

2. Mẫu đơn đề cử dành cho cổ đông

3. Mẫu đơn đề cử dành cho nhóm cổ đông

4. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên

Đối tác