Tổ chức đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Trường Thành

Thông tin cụ thể khi tham gia đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Trường Thành:

– Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Trường Thành
– Địa chỉ: Số 36 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
– Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng nhà các loại; Xây dựng các công trình giao thông phục vụ công tác quốc phòng và dân sinh
– Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 56.000.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ đồng)
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.016.900 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.016.900 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 05/06/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 23/06/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

+ Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/06/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 30/06/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/07/2017 đến 16 giờ ngày 10/07/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/07/2017 đến ngày 07/07/2017

Đối tác