Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành

      Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

     1. Thời gian và địa điểm:

     – Thời gian: Lúc 08 giờ 00 ngày 18 tháng 4 năm 2018 (thời gian đón tiếp, kiểm tra thủ tục – tư cách cổ đông, phát tài liệu từ 7h00 – 8h00).

     – Địa điểm: Hội trường Công ty, số 36 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

     2. Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.

  3. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông xem tại địa chỉ: www.congtytruongthanh.vn.

     4. Đối tượng tham dự Đại hội:

     – Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 05/4/2018.

     5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

     – Các đề xuất của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước 10h00 ngày 14/4/2018;

     – Trường hợp Quý cổ đông không có điều kiện tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự bằng cách điền vào Mẫu Giấy ủy quyền (đính kèm cùng tài liệu đại hội).

     – Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thông báo này cùng với CMND/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

     – Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 10h00 ngày 16/4/2018 bằng cách gửi thư, liên lạc, fax hoặc email giấy xác nhận dự họp theo địa chỉ:

     CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG THÀNH

     Số 36, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

     Điện thoại: 024 3763 8874      Fax: 024 3837 2573

     Website: congtytruongthanh.vn

     Email: Phongkehoachkinhdoanh@gmail.com

     Trân trọng cảm ơn!

Các tài liệu đính kèm phục vụ Đại hội:

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

3. Báo cáo của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

4. Kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban Điều hành

5. Báo cáo hoạt động của BKS

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận

7. Tờ trình về chi trả thù lao 2017, dự kiến mức 2018

8. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018

9. Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

10. Phiếu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

11. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (theo cá nhân)

12. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (theo nhóm)

13. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

14. Phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đối tác