Thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chi trả cổ tức năm 2018

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành trân trọng thông báo đến Quý cổ đông công ty về thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chi ttả cổ tức năm 2018. Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tại file đính kèm.

Trân trọng!

Đối tác