Quy định mức phí chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành

Quyết định v/v quy định mức phí chuyển nhượng cổ phần
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành

– Tổ chức/cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần phải nộp mức phí chuyển nhượng là 50.000 đồng/lần chuyển nhượng;

– Phương thức nộp phí chuyển nhượng thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 16, Quy chế quản lý cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành.

– Mức biểu phí chuyển nhượng trên có hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký quyết định ban hành cho đến khi có quyết định sửa đổi, thay thế.

01 b qdjpg_Page1jpg_Page1

Đối tác