Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 29/4/2021, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Thành đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tham dự đại hội có 16 cổ đông (bao gồm cả tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) đại diện cho 4.748.450 cổ phần, chiếm 84,8% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.  Sau nửa ngày làm việc, Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra. 

Công ty Trường Thành trân trọng gửi tới Quý cổ đông công ty Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại file đính kèm dưới đây:

Nghị quyết Đại hội thường niên 2021

Một số hình ảnh Đại hội

 

Đối tác